ชุดข้อมูลที่มีการสร้างล่าสุด

Export as CSV
Date ชุดข้อมูล หน่วยงาน
31-08-2021 03:04:47 รายงานสถิติจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:04:43 ข้อมูลนักเรียนของประเทศไทย จำแนกตาม เพศสถานศึกษา ระดับการศึกษา สังกัด และจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:04:29 รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:04:21 รายงานสถิติจำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระบบโรงเรียน ประเภทนานาชาติของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:04:14 รายงานสถิติเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณการศึกษาของการศึกษาประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:42 รายงานสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:31 รายงานสถิติจำนวนและสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:21 รายงานสถิติจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทการศึกษา และชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:16 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตาม เพศ สังกัด และจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:08 ข้อมูลบุคลากรของประเทศไทย จำแนกตาม สังกัด และจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:03:02 รายงานสถิติจำนวนสถานศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามชั้นที่เปิดสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:59 ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษา ที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว (Education Warehouse) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:54 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:48 ตารางรายการข้อมูล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:13 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:10 งบประมาณการดำเนินงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:02:06 ข้อมูลสถานศึกษาของการศึกษาประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:53 รายงานสถิติจำนวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:43 รายงานสถิติจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:40 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:35 รายงานสถิติจำนวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาของประเทศไทย ประเภทในระบบโรงเรียนและนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:29 รายงานสถิติจำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทย จำแนกตามสังกัดและชั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:01:23 ข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้านการศึกษาของประเทศไทย จำแนกตามข้อมูลที่ต้องการใช้งาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:00:38 ชุดข้อมูลการวิเคราะห์จำนวนนักเรียนของประเทศไทย จำแนกตาม เพศสถานศึกษา ระดับ การศึกษา สังกัด และจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 03:00:27 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31-08-2021 02:58:38 แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28-08-2021 04:31:37 ประกาศขายไม้เศรษฐกิจ ยกเว้นไม้สัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 08:39:25 โครงการวิจัยภายใต้กระบวนการขออนุญาตเข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
23-08-2021 07:52:05 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ส่งฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:46 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามอายุขณะกระทำผิด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:44 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามเพศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:39 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามผลประเมินความเสี่ยงความจำเป็น กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:36 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามสัญชาติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:34 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามผลคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:32 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามศาสนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 07:51:29 จำนวนคดีอาญาสะสมจำแนกตามการศึกษา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
23-08-2021 06:42:06 รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 06:42:03 สถิติการรับรายงานการทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แยกตามประเภทผู้มีหน้าที่รายงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 06:41:58 แผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23-08-2021 06:41:55 รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 06:41:52 ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 04:38:06 ชุดข้อมูลสถิติรับคำขอแยกคำขอตามภารกิจ ปีงบประมาณ 64 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
23-08-2021 04:37:17 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:37:12 ข้อมูลอัตราการกระทำผิดซ้ำ จำแนกตามปีงบประมาณ และจำแนกตามปัจจัย (เพศ ,ประเภทผู้ต้องขัง , ประเภทคดี , เวลาที่ถูกจำคุก , อายุ และประเภทการปล่อยตัว) กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:37:04 ข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี - PDF กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:58 ข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:55 ข้อมูลการวิเคราะห์การควบคุม กักขัง ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายมิให้หลบหนี กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:42 ข้อมูลจำนวนของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีที่กำหนด กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:55 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:51 จำนวนผู้ที่กลับมากระทำผิดซ้ำไม่ว่าคดีใดก็ตาม ภายในระยะเวลาติดตามพฤติกรรมที่กำหนด กรมราชทัณฑ์

ชุดข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุด

Export as CSV
Date ชุดข้อมูล หน่วยงาน
23-08-2021 06:41:59 แผนปฎิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23-08-2021 06:41:56 รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 06:41:55 รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 06:41:53 ชุดข้อมูลการวิเคราะห์ รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามแถลงการณ์ของ FATF สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
23-08-2021 04:38:15 ชุดข้อมูลสถิติรับคำขอแยกคำขอตามภารกิจ ปีงบประมาณ 64 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
23-08-2021 04:38:14 ชุดข้อมูลสถิติรับคำขอแยกคำขอตามภารกิจ ปีงบประมาณ 64 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
23-08-2021 04:38:07 ชุดข้อมูลสถิติรับคำขอแยกคำขอตามภารกิจ ปีงบประมาณ 64 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
23-08-2021 04:38:07 ชุดข้อมูลสถิติรับคำขอแยกคำขอตามภารกิจ ปีงบประมาณ 64 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
23-08-2021 04:37:18 รายงานสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:37:14 ข้อมูลอัตราการกระทำผิดซ้ำ จำแนกตามปีงบประมาณ และจำแนกตามปัจจัย (เพศ ,ประเภทผู้ต้องขัง , ประเภทคดี , เวลาที่ถูกจำคุก , อายุ และประเภทการปล่อยตัว) กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:37:05 ข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี - PDF กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:59 ข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ปล่อยตัว รายปี กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:57 ข้อมูลการวิเคราะห์การควบคุม กักขัง ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายมิให้หลบหนี กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:47 ข้อมูลจำนวนของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีที่กำหนด กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:46 ข้อมูลจำนวนของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีที่กำหนด กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:40 ข้อมูลสถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามกำหนดโทษตามหมายศาล กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:39 ข้อมูลสถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามกำหนดโทษตามหมายศาล กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:36:39 ข้อมูลสถิตินักโทษเด็ดขาดแยกตามกำหนดโทษตามหมายศาล กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:35:04 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:35:03 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:57 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:56 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:56 ข้อมูลที่ตั้งเรือนจำ / ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:34:52 จำนวนผู้ที่กลับมากระทำผิดซ้ำไม่ว่าคดีใดก็ตาม ภายในระยะเวลาติดตามพฤติกรรมที่กำหนด กรมราชทัณฑ์
23-08-2021 04:29:48 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:46 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:44 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:44 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:42 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:40 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:40 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:39 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:39 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:38 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:37 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:37 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:35 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:33 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:33 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:33 ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนป่า ตามกิจกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:30 ชุดข้อมูลการวิเคราะห์การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:29 ชุดข้อมูลการวิเคราะห์การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจและธุรกิจไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:26 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:26 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:25 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:24 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:24 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:24 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:23 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
23-08-2021 04:29:23 รายงานสรุปผลการผลิตไม้ซุงสักสวนป่าประจำปี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

Total number of Datasets

Date Total datasets

Dataset Revisions per Week

Date All dataset revisions New datasets

ชุดข้อมูลที่มีการแก้ไขมากที่สุด

ชุดข้อมูล จำนวนการแก้ไข
ข้อมูลจำนวนตำแหน่งงาน (รายเดือน) 1408
ข้อมูลจำนวนผู้บรรจุงาน (รายเดือน) 1353
เมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมจำหน่าย 1349
ข้อมูลจำนวนผู้สมัครงาน (รายเดือน) 1216
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล 817
จำนวนสถานประกอบการ จากสำมะโน 751
ร้อยละของครัวเรือน ตามข้อมูลพื้นฐานของหัวหน้าครัวเรือน 725
สถิติการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 688
ร้อยละของประชากร 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 657
จำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต 636

กลุ่มล่าสุด

กลุ่ม จำนวนชุดข้อมูล
สาขายุติธรรม 95
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ 81
สาขาประชากร 68
สาขาการศึกษา 62
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 44
สาขาสุขภาพ 42
สาขาแรงงาน 38
สาขาอุตสาหกรรม 35
คู่มือ/รายงาน/บทความ 32
สาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ 23
สาขาการเกษตรและประมง 18
สาขาสวัสดิการสังคม 18
สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 16
ข่าว 15
ประกาศ/โครงการ 14
สาขาพลังงาน 11
แผนปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน 10
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 9
ที่ตั้ง/ช่องทางการติดต่อ 9
สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 9
สาขาการค้าและราคา 8
สาขาหญิงและชาย 7
แบบสำรวจ/แบบสอบถาม 6
ด้านสังคม 5
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5
ด้านเศรษฐกิจ 5
ด้านสิ่งแวดล้อม 3
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 3
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2
SDG06: น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล 2
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 2
SDG03: สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 2
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2
เศรษฐกิจฐานราก 1
การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 1
พลังทางสังคม 1
SDG01: ขจัดความยากจน 1
ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม 1
การเติบโตอย่างยั่งยืน 1
SDG08: งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 1
SDG04: การศึกษาที่มีคุณภาพ 1
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1
SDG09: โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม 1

แท็คที่เป็นที่นิยม

ชื่อแท็ค จำนวนชุดข้อมูล
Official Statistics 192
สถิติทางการ 192
OS 66
Population 52
ประชากรศาสตร์ 49
ประชากรและเคหะ 49
สถานประกอบการ 47
ICT 44
เทคโนโลยี 44
ดิจิทัล 44

ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของชุดข้อมูล

ผู้ใช้ จำนวนชุดข้อมูล
Gravatar portal-admin 634

ชุดข้อมูลรายหน่วยงาน

หน่วยงาน Public/Private จำนวนชุดข้อมูล
กรมการจัดหางาน Public 9
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Public 10
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค Public 1
กรมสุขภาพจิต Public 5
สำนักงานประกันสังคม Public 3
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Public 9
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Public 3
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Public 7
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) Public 5
การท่าเรือแห่งประเทศไทย Public 3
กรมการข้าว Public 7
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Public 5
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี Public 12
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Public 54
สำนักงานสถิติแห่งชาติ Public 193
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Public 1
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Public 14
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ Public 17
กรมหม่อนไหม Public 10
กรมกิจการเด็กและเยาวชน Public 3
การเคหะแห่งชาติ Public 10
จังหวัดระยอง Public 9
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช Public 54
กรมราชทัณฑ์ Public 22
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Public 9
กรมการปกครอง Public 10
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ Public 41
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Public 19
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Public 13
กรมประชาสัมพันธ์ Public 27
จังหวัดชลบุรี Public 5
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Public 19
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Public 10
จังหวัดฉะเชิงเทรา Public 15

ทรัพยากรรายหน่วยงาน

หน่วยงาน Tabular Spatial Other Total
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 548 0 1 549
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 0 169 190
กรมประชาสัมพันธ์ 105 0 0 105
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 0 56 58
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 46 0 4 50
กรมการจัดหางาน 60 0 9 69
กรมการข้าว 74 0 2 76
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 53 0 51 104
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 20 0 9 29
จังหวัดฉะเชิงเทรา 25 0 3 28
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7 0 19 26
จังหวัดระยอง 19 0 0 19
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 2 0 29 31
กรมการปกครอง 20 0 15 35
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 27 0 1 28
กรมราชทัณฑ์ 25 0 24 49
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 13 0 2 15
กรมหม่อนไหม 12 0 1 13
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 16 0 11 27
การเคหะแห่งชาติ 18 0 1 19
กรมสุขภาพจิต 0 0 10 10
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 15 0 0 15
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 13 0 5 18
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 0 8 20
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7 0 8 15
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 0 0 5 5
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 0 0 5 5
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0 0 4 4
จังหวัดชลบุรี 4 0 1 5
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 0 1 6
สำนักงานประกันสังคม 0 0 3 3
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 2 0 3 5
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 0 0 5 5
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 3 3

ชุดข้อมูลรายหน่วยงานที่มีการแก้ไขล่าสุด

หน่วยงาน Number of datasets updated recently
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 193
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 54
กรมประชาสัมพันธ์ 27
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 25
จังหวัดฉะเชิงเทรา 15
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 14
กรมราชทัณฑ์ 12
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 10
การเคหะแห่งชาติ 10
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 10
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 9
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 9
กรมการจัดหางาน 9
จังหวัดระยอง 9
กรมการข้าว 7
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 6
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6
จังหวัดชลบุรี 5
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 4
สำนักงานประกันสังคม 3
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 3
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
กรมการปกครอง 3
กรมสุขภาพจิต 3
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
กรมหม่อนไหม 2
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 1
สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1

ภาพรวม

สถิติ ค่า
Total Organizations 57
Total Data Files/Resources 1639
Total Datasets 646
Total Data API Resources 902